Търси

Общи условия

I.Предмет

чл.1 Настоящите общи условия за ползване на платформата за електронна търговия www.justkidding.bg уреждат правилата за ползването ѝ, както и регулират отношенията и сключването на договори за покупко-продажба между „Джъст Киддинг“ ЕООД (оперираща през домейна www.justkidding.bg, наричан по-долу за кратко Доставчик или justKIDDING) и потребителите и клиентите на платформата (наричана по-долу за кратко сайт или justKIDDING).

II. Данни за доставчика

чл.2 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:   

 1. Наименование на доставчика: „Джъст Киддинг“ ЕООД / justKIDDING
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1408, Южен парк, ул. Козяк 14
 3. Вписване в публични регистри: ЕИК 205352961
 4. Данни за кореспонденция: тел 0885 20 8000; e-mail: info@justkidding.bg
III. Дефиниции

чл.3 Доставчик – „Джъст Киддинг“ ЕООД / justKIDDING

чл.4 Платформа / Сайт / Електронен магазин / онлайн магазин  – домейна www.justkidding.bg, както и неговите поддомейни.

чл.5 Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само, като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

чл.6 Потребителски профил/регистрация – раздел от сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителят да изпрати поръчка и който съдържа информация относно Потребителя и историята на някои от действията му в сайта.

чл.7 Поръчка – електронен документ, чрез който Потребителят изразява намерението си за закупуване на стока от платформата.

чл.8 Стока – всеки предмет на договор за покупко-продажба от сайта.

чл.9 Кампания  – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени стоки, които се предлагат в ограничени наличности, за определен период от време, посочен от justKIDDING.

чл.10 Договор – представлява сключеният от разстояние договор между Доставчика и Потребителя за покупко-продажба на стоки, неразделна част от който са настоящите общи условия.

IV. Общи положения

чл.11 Общите условия са задължителни за всички Потребители на сайта и всяко използване сайта означава, че Потребителите са се запознали внимателно с настоящите общи условия и са се съгласили да ги спазват безусловно.

чл.12 Общите условия могат да бъдат променени едностранно от justKIDDING по всяко време, чрез актуализирането им на сайта. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители. В този смисъл, Потребителите имат задължение да правят справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово ползване.

чл.13 Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не въвлича в недействителност или неприложимост останалите разпоредби.

чл.14 justKIDDING полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, трябва да се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация.

чл.15 Характеристиките и/или цените на продуктите, описани в сайта, могат да бъдат променени от justKIDDING по всяко време, както и се допуска, че могат да съдържат грешки.

чл.16 Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

чл.17 Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. justKIDDING не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

V. Характеристики на онлайн магазина

чл.18 justKIDDING е платформа за електронна търговия, достъпна на интернет адрес: www.justkidding.bg, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки, включително за следното:

 • Да извършват регистрация и създаване на потребителски профил за преглеждане на електронния магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването и изпълнението на договори, чрез интерфейса на страницата на електронния магазин, достъпна в интернет;
 • Да сключват договори за покупка-продажба и доставка на стоки, предлагани от Доставчика
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата www.justkidding.bg, съгласно поддържаните от електронния магазин начини на плащане;
 • Да получават информация за нови стоки и промоции предлагани от електронният магазин;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да упражнят правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите

чл.19 Потребителите сключват с Доставчика договори за покупко-продажба на стоките, чрез интерфейса на страницата на електронният магазин достъпен на интернет адрес www.justkidding.bg

чл.20 Доставчикът на стоки в платформата www.justkidding.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското и търговското право критерии и условия.

чл.21 Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата www.justkidding.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата www.justkidding.bg

чл.22 (1) Потребителят и Доставчикът в платформата www.justkidding.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителя е въвел съответното име и парола за достъп. В случай, че Потребителят няма регистрация в електронния магазин, но желае да сключи договор за покупко-продажба се счита, че електронните изявления, извършени от Потребителят, са извършени от лицата, посочени в данните предоставени от Потребителя в електронното изявление.

VI. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба

чл.23 Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на сайта, за да сключат договор за покупко-продажба на предлаганите стоки в сайта по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в платформата www.justkidding.bg и предоставяне на необходимите данни, в случай че Потребителя няма до този момент регистрация и желае да се регистрира.

(2) Влизане в платформата чрез потребителско име и парола за отдалечен достъп.

(3) Избиране на една или повече от предлаганите в платформата www.justkidding.bg стоки и добавянето им към списъка със стоки за закупуване.

(4) Предоставяне нa данни за извършване на доставката и избор на метод за извършването ѝ, в случай, че са възможни различни методи на доставка.

(5) Избор на способ за заплащане на стоките предмет на договор за покупко-продажба – с наложен платеж, с банкова карта или чрез системата PayPal.

(6) Потвърждаване и изпращане на поръчката

чл.24 Потребителите, които не са регистрирани потребители в платформата www.justkidding.bg и не желаят да се регистрират могат да сключат договор за покупко-продажба на стоки  съгласно процедурата описана в чл. 28 с изключение на ал (1) и (2)

» прочети още...

VII. Съдържание на договора

чл.25 Договора се сключва на български език.

чл.26 Страни по договора са Доставчика съгласно данните си за фирмена регистрация, и Потребителя съгласно данните предоставени при регистрация и съдържащи се в потребителския профил за регистрирани потребители, а за нерегистрирани потребители съгласно данните предоставени от Потребителя във формата за поръчки.

чл.27 Доставчикът се задължава да достави заявените от Потребителя стоки в срокове и при условия, определени на интерфейса на сайта и настоящите общи условия.

чл.28 Всички цени на стоките са крайни за Потребителя. Цените на стоките не включват доставка. Доставката се заплаща допълнително и е изрично упомената в сайта. При определени условия доставката може да е безплатна за Потребителя.

чл.29 (1) Доставчикът и Потребителят сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителя независимо, че са избрани с едно електронно заявление.

(2) Доставчикът може да организират заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделни договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Потребителя във връзка с доставените стоки се упражняват по отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на правата във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Потребителя има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, упражняването на правото на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя.

чл.30 При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е длъжен да посочва точно и недвусмислено договора (номера на поръчката) и стоката по отношение, на която упражнява правата си.

чл.31 След натискане на бутона „Завършване на поръчката“ Потребителят се съгласява да закупи стоките намиращи се в кошницата. Това действие има правно-обвързваща сила. Потребителят получава потвърждение на поръчката, и с получаването на това потвърждение се счита, че договорът за покупко-продажба е сключен.

чл.32 Доставчикът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдените поръчки в случай, че стоките, които са предмет на договора не са налични, с дефекти и др., без да дължи каквито и да е неустойки за неизпълнението на договора за покупко-продажба. При отказ от доставка Доставчика уведомява потребителя по имейл или с телефонно обаждане.

VIII. Изпълнение на договора

чл.33 (1) Доставчикът организира доставката и предаването на стоката на Потребителя чрез посредничеството на куриерски фирми в определения при сключването на договора срок или информация поместена на интерфейса на сайта. Пълна информация за доставката е достъпна за потребителите на платформата www.justkidding.bg на следният адрес: доставка

(2) Ако срокът по ал. (1) не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването на стоката в разумен срок, но не по късно от 1 месец.

чл.34 (1) Потребителят трябва да прегледа стоката предмет на договора за покупко-продажба в момента на предаването й от куриерската фирма и ако не отговаря на изискванията му да незабавно да уведоми за това www.justkidding.bg и да върне стоката по куриера.

(2)Ако Потребителят не уведоми незабавно www.justkidding.bg и съответно не върне стоката съгласно ал. (1) стоката се счита за одобрена от клиента и съответстваща на изискванията му.

IX. Особени клаузи, които се прилагат спрямо лицата, които имат качеството на потребители по смисъла на ЗЗП

чл.35 Правилата на настоящия раздел се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според  данните посочени в договора за покупко-продажба може да се направи извода, че са Потребители по смисъла на ЗЗП, Закона за електронната търговия и/ или Директива 2011/83/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

чл.36 (1) Основните характеристики на стоките предлагани от в платформата www.justkidding.bg са определени в профила на всяка стока в сайта.

(2) В зависимост от настройките на монитора/дисплея на Потребителя може да има минимално цветово разминаване в продуктите, които Потребителя виждат в електронният магазин и тези които получава.

(3) Цените на стоките са крайни, включват всички данъци и са указани в профила на всяка стока в платформата www.justkidding.bg

(4) Стойността на пощенските и транспортните разходи невключени в цените на стоките се определят от Доставчика и се предоставят като информация на Потребителя преди сключването на договора за покупко-продажба.

(5) Начинът на плащане, доставката и изпълнението на договора се определят в настоящите общи условия, както и чрез информация, предоставена на Потребителя чрез интерфейса на страницата на сайта.

(6) Информацията предоставена на Потребителя по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

(7) justKIDDING посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчаните стоки съдържащи се в поръчката, както и стойността на доставката.

чл.37 Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане по отношение на  сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка, а именно – плащания с кредитни/дебитни карти.

чл.38 (1) Потребителят има право без да дължи обещетение или неустойки и без да посочва причини, да се откаже от сключения договор  в срок от 14 дни считано от дата на получаване на стоката.

(2) Правата по ал (1) не се прилагат в следните случай:

 • когато стоката е ползвана или е в не добър търговски вид;
 • когато е нарушена целостта на етикетите или са премахнати;
 • когато кутията/опаковката или други елементи съдържащи се в пратката са унищожени, липсват или в лош външен вид.

(3) В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ по ал. (1), Доставчикът е длъжен да му възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми  за покупка на стоките, посочени в договора с изключение на пощенските и транспортни разходи, не по-късно от 7 работни дни, считано от датата, на която стоките предмет на сключения договор, по който  Потребителя е заявил и упражнява правото си на отказ, са приети от Доставчика.

(4) За изпълнение на задълженията на Доставчика по ал. 3 Потребителят трябва да попълни формуляр за връщане на продукт, достъпен онлайн на следния адрес: връщане на продукт.

(5) Ако Потребителят е заплатил за продуктите с наложен платеж, то при попълването на формуляра от ал.4, следва да предостави данни за своя банкова сметка, по която да бъде възстановена сумата съгласно договора за покупко-продажба, по който Потребителя упражнява правото си на отказ.

(6) Ако Потребителят е заплатил за продуктите с банкова карта, то сумата ще бъде възстановена по сметката на същата банкова карта и не се изисква предоставяне на допълнителна информация от страна на Потребителя.

(7) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност и документи по време на срока по ал. (1).

(8) В случай на упражняване право на отказ от договора за покупко-продажба съгласно ал. 1, пощенските и транспортните разходите по връщането на стоките са за сметка на Потребителя, освен ако не е уговорено друго.

(9) Потребителите упражняващи правата си по чл. 43 като и тези които искат да се откажат от вече направена поръчка следва да уведомят за това justKIDDING, като се свържат със сътрудник обслужване на клиенти или като изпратят съобщение чрез контактната форма на сайта.

чл.39 (1) Срокът на доставка на стоките и началният момент, от който започва да тече е определен за всяка стока поотделно при сключването на договора за покупко-продажба с Потребителя чрез информация публикувана на интерфейса на електронния магазин.

(2) В случай, че не е определен срок за доставка, срокът за доставка на стоките е 3 работни дни.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по други причини, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок от 7 работни дни считано от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задълженията си по договора без да дължи каквото и да е обезщетение произтичащо от неизпълнението на договора.

(4) Стоки, които са изпратени и не са получени в 7- дневен срок считано от дата на изпращане се връщат отново на Доставчика и договорът за покупко-продажба се прекратява.

X. Защита на личните данни

чл.40 (1) justKIDDING предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно ЗЗЛД.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителя, justKIDDING ще изпраща данни само на електронния адрес, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията му или при попълване на формата за поръчка.

(3) justKIDDING има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя

(4) Потребителят се съгласява, че justKIDDING има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетини или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя в платформата www.justkidding.bg или Потребителят не се е отказал от получаването й писмено.

(5) Потребителят се съгласява, че justKIDDING има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на електронният магазин.

чл.41 (1) justKIDDING събира и обработва лични данни на Потребителя на основание чл. 4, ал.(1), т. 2 и 3 от ЗЗЛД

(2) С приемане на настоящите общи условия Потребителят се съгласява, че justKIDDING има право да обработва личните им данни, предоставени при използването на платформата, както и да ги предоставя на трети лица за целите за изпълнение на сключените  договори за покупко-продажба на стоки.

(3) С приемане на настоящите общи условия Потребителят се съгласява и разрешава на justKIDDING да предоставя личните му данни на други дружества, с които www.justkidding.bg е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриерски услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които justKIDDING може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него стоки и услуги.

(4) Потребителят се задължават да поддържат актуални личните си данни, които предоставят на justKIDDING

чл.42 (1) Във всеки един момент justKIDDING има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостоверява достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства  и лични данни

(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите данни за достъп до профила си в електронният магазин justKIDDING има право да приложи процедура  за изгубена или забравена парола за достъп.

XI. Прекратяване

чл.43 Настоящите общи условия и договора за покупко-продажба между Потребителя и Доставчика се прекратяват в следните случай:

 • При прекратяване и обявяване на ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Доставчика
 • По взаимно съгласие на страните в писмен вид
 • Едностранно, с предизвестие  от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна.
 • При изземване или запечатване на оборудването на justKIDDING от държавните органи.
 • В случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на електронния магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.
 • В случай на упражняване на правото на отказ съгласно чл. 55, ал.1 от ЗЗП

[expander_maker id=“1″ more=“още“ less=“по-малко“]чл.42 (1) Във всеки един момент justKIDDING има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостоверява достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства  и лични данни

(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите данни за достъп до профила си в електронният магазин justKIDDING има право да приложи процедура  за изгубена или забравена парола за достъп.

скрий

обратно нагоре